فرزندپروری ، برچسب نزدن به کودک

394

والدین باید به کودکان خود برچسب نزنند و او را خنگ ، شلخته و... خطاب نکنند چون کودکشان در اینده با همین برچسب بزرگ خواهد شد و در هویتش ثبت می شود که او خنگ است و...