نرگس ژونکی یا نرگس شهلا

10,182

این گل فوق العاده زیبا به رنگ زرد بوده .پیاز این گل دراای کاشت بسار ساده می باشد بای خرید پیاز این گل جذاب و محبوب به سایت BAZRCO.IR قسمت پیاز گل مراجعه فرمایید