دُکوایس/ ونگارد- بزرگترین کشتی باربری نیمه شناور جهان

1,017

ونگارد قادر به حمل محمولاتی مانند تأسیسات نفت و گاز دریایی، کشتی و بزرگ ترین سکوهای نفتی شناور تا وزن 110.000 تن را دارا می باشد. عرشۀ این کشتی (دُکوایس ونگارد) 70% بزرگ تر از بلو مارلین (سومین کشتی باربری نیمه شناور جهان) می باشد و در ضمن توانایی وزن 50% بیشتر از بلو مارلین را هم دارد.