دست از رویاهایمان بر نداریم

377

داستان تماشایی ساخت یک خانه چوبی توسط یک استاد هنرمند و خردمند دانشگاه (أقای دکتر افتخاری)