حفظ تعادل ربات با تنظیم ضرایب کنترل کننده PID

692
لوحینه
لوحینه 310 دنبال کننده