آموزش ثبت قرارداد در سامانه نقل و انتقالات

261

با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت فوتبال، باشگاه ها میبایست قرارداد ها و مدارک بازیکنان خود را از این طریق برای صدور کارت به سازمان لیگ و کمیته مسابقات ارسال نمایند.