ماجرای ساخت اولین سرود ملی ایران

356

مستند «یک موسیقی دان فرانسوی در دربار قاجار» حاصل 10 سال تحقیق گروه تحقیقات هنرهای قاجاری است که با محوریت زندگی «لومر» ساخته شده است. http://cmmt.ir/4WE