از ایده تا عمل - علیرضا بای

869

پرورش بلدرچین - علیرضا بای فعالیت در عرصه تولید و اشتغالزایی، بیشتر از هر چیزی، به پشتکار و همت نیاز دارد. کارمندی که وقتی میبیند فعالیتش گل کرده، عطای کارمندی را به لقایش میبخشد و میشود، سوژه این گزارش... برای اموزش پرورش طیور به کانال پرورش مرغ بومی مراجعه نمایید. toyyyour@