بزرگترین اثات کشی تاریخ ترکیه

54

بزرگترین اثاث کشی تاریخ ترکیه انجام شده است این فرودگاه مدرن جایگزین فرودگاه آتاتورک شده است و پس از افتتاح تمامی فازهایش بزرگترین فرودگاه جهان خواهد شد از امروز تمامی پروازها به جای آتاتورک در این فرودگاه فرود میآیند , و فرودگاه آتاتورک مرکز تجارت بین الملل ، نمایشگاه بین المللی ، پارک و فضای سبز و محلی برای پروازهای آموزشی خواهد شد