اولین مجله خبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

458

اولین مجله خبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/کارگردان و گوینده خبر: غلامرضا میری/خبرنگاران: سید مرتضی موسوی- فاطمه عراقی سیرجانی/تدوین: ابوالفضل ملک زاده/ تصویر: روح اله دلیر