مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی 29

5,408

چهار ماه پس از عمل زیبایی بینی - بینی گوشتی با پوست ضخیم - نتیجه جراحی بینی: طبیعی

pixel