استخدام دانشجویان بورسیه وزارت نفت قطعی شد

284

پیگیری نماینده مردم خمینی شهر در مجلس نتیجه داد استخدام دانشجویان بورسیه دانشگاه صنعت نفت در وزارت نفت قطعی شد