بررسی وضعیت ورزش های الکترونیک در ایران (گزیده نظرات آقای علی فخار)

410

مدیر برندینگ در بنیاد ملی بازی های رایانه ای به نمایندگی از بدنه سیاست گذاری ورزش های الکترونیک

pixel