Destiny 2 - Crucible - Panel Discussion ft.SasukeBehnam

74

این ویدیو خیلی خنده داره، مخصوصا حرفایی که آخرای ویدیو بینمون رد و بدل میشه، از دستش ندین!