اگر گاز co2 قابل دیدن بود، دنیا اینطوری میشد...

291

اگر گاز co2 قابل دیدن بود، دنیا اینطوری میشد... If co2 gas was visible, it was the world

مرجان
مرجان 178 دنبال کننده