مراسم تجليل از دكتر عباس شيباني در همايش سلامت معنوي

122