سیستم بیوفیدبک یادگیری حرکتی

149
بخشی از دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
pixel