9. تسویه حساب طرف مقابل

179

برای تسویه همزمان چند فاكتور خرید یا فروش یک تامین کننده یا مشتری از این فرم استفاده می شود.