آیا پس از جراحی پروتز سینه باعث تغییرات حس سینه می شود؟

2,060
در کوتاه مدت ممکن است عمل پرئتز سینه باعث تغییر در حس سینه شود که در بلند مدت این حس شایع نیست.
pixel