لحظه های درخشان - سرزمین خورشید

637

سرزمین خورشید(1375) نوشته و کارگردانی احمدرضا درویش از درخشان ترین آثار حوزه جنگ سینمای ایران است. فیلم با نگاهی سینمایی به جنگ و آثار آن بر انسان های متفاوت و تحول آن ها می پردازد. بازی های درخشان بازیگران و مجموعه عوامل پشت صحنه و البته فیلم نامه ای دقیق، فیلم را در زمره آثار درخشان سینمای ایران قرار داده.