شاخص زبان بدن

385
سناریوی ارتباطی وموقیعت فرد در ارتباط با مخاطب یا مخاطبین ، تعیین کننده زبان بدن ونحوه ارتباط گیری فرد می باشد
pixel