telling a story

29

شخصی نحوه تعریف کردن یک داستان را به شما آموزش میدهد. در این خصوص باید چند فاکتور را در نظر بگیرید به عنوان مثال عباراتی که زمان را نشان میدهند ، زمان افعال و .... ویدیو را چند بار تماشا کنید سپس جاهای خالی را پر کنید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده