دوربین 95 ؛ قسمت 20 ؛ حاشیه های سمینارمسلمانان درآمریکا

27

1764- قسمت هفتم از سفرنامه آقای شهربانی در سفر به فینیکس آمریکا برای سمینار مسلمانان ؛ کاکتوسهای زیبا ، صبحانه در طبیعت ، بستری شدن آقا رضا در بیمارستان و صحبت های ایشان .