نیما رئیسی: هر کتابی لزوما شنیدنی نیست

2,415

در برنامه نمایشگاه گردی، گفتگویی داشتیم با نیما رئیسی که مباحث جالبی در رابطه با کتابهای صوتی مطرح کرد.