چگونه یک کمان کامپوند را بکشیم؟ - سری: آرچری 360

1,713

کشش صحیح یک کمان کامپوند امن و بهینه است. لکسی کلر با کمک مایک شلاسر توضیح می دهد که چگونه دراو کامپوند خود را بهبود دهید- How to draw a compound bow -Archery 360 Properly drawing a compound bow is safe and efficient. Lexi Keller, with the help of Mike Schloesser, explains how to keep your compound draw on point. - - - - Athletes: Lexi Keller; Mike Schloesser Tags: Archery 101 Commentary: English

شیرگان شهر
شیرگان شهر 61 دنبال کننده