آموزش اکسل مقدماتی - فصل دوم

484

فصل دوم: اصول کاربا فایلها: -ذخيره كردن Workbook، -ايجاد يک Workbook جديد، -باز كردن كارپوشه Workbook موجود، -ايجاد واستفاده از يک الگو (Template)، -مفهوم الگو (Template)، -مراحل ايجاد يک الگو Template، استفاده از الگو ( Template)، -اصول اضافه كردن وحذف سطر و ستون: (اضافه كردن سطروستون، حذف کردن سطر و ستون)، -اصول تعيين عرض ستون ها و ارتفاع سطرها: (تغيير ارتفاع سطر، تغيير عرض ستون)، -انتخاب همجوار وپراکنده سطرها و ستون ها و سلها.

چراغ 23 دنبال کننده
pixel