کتاب مانگا و اهورا، قسمت 8

451

در قسمت هشتم؛ سرچشمۀ پیدایش واژۀ « کتاب ». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.