خودت را به چالش دعوت کن

306

تنها چیزی که از تو، انسان قوی تر و عمیق تری میساز چالش است پس دستکش هایت را به دست کن و با لبخند و امید، به طرفشان برو...!

مطالعه شریف
مطالعه شریف 193 دنبال کننده