ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تشریح قلب گوسفند (بخش اول)

877
یکی از دستگاههای مهم بدن مهره داران دستگاه گردش خون است قلب در مرکز این دستگاه حیاتی قرار دارد. و با انقباضات متوالی و مکرر خود خون را در سراسر بدن به گردش در می آورد. قلب پستانداران برخلاف تفاوتهایی که نسبت به یکدیگر دارند از نظر ساختمان کلی و طرز عمل مشابه هستند. هدف آموزشی کلی در این تشریح (( بررسی ساختار خارجی قلب گوسفند)) است. در این تشریح به موارد زیر پرداخته می شود : 1-مشاهده سه لایه سازنده دیواره قلب از خارج به داخل 2-نحوه تشخیص قلب انسان و گوسفند از یکدیگر 3- نحوه تشخیص سطح پشتی و شکمی از یکدیگر 4- تشخیص دهلیز ها و بطنهای چپ و راست از یکدیگر 5- تشخیص و محل قرار گیری سرخرگها و سیاهرگهای متصل به قلب 6-مشاهده رگهای کرونری در سطح قلب با تزریق ماده رنگی
pixel