نصب سیستم AXIDOS در کاخانه سیمان نیریز

184
سیستم توزین آکسیدوز باتوجه به نوع طراحی ،علی رقم استفاده به عنوان سیستم توزین دینامیک،امکان توزین استاتیک و در نهایت افزایش ثبات "عمر"کالیبراسیون را برای بلت ویفیدر فراهم نموده است . یکی از خصوصیات این دستگاه افزایش دقت توزین بامشاهده کل سیستم و توزین بصورت استاتیک(در مقابل توزین دینامیک)و.....
pixel