اردوی تفریحی

303
303 بازدید
اشتراک گذاری

اردوی پایه های اول، دوم و سوم توسط دبستان پسرانه شماره 1 که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تهیه شده را به حضورتان تقدیم می نمائیم