27 نمونه ای دیگرازمکانیزم جابجایی"پارافیلیا"است،یعنی دوست داشتن های عجیب و غریب

15
pixel