بازاریابی داده محور ( فصل دوم- چین ) بخش اول

161
برای موفقیت صنعت سنگ در کشور نیازمند برنامه ریزی هستیم که اولین و مهمترین قدم در این مسیر جهش در استخراج است .
sangplus 35 دنبال کننده
pixel