دیرین دیرین، آبشار پونه زار فریدونشهر

3,770

آبشار پونه زار آبشاری در فاصلهٔ ۲۵ کیلومتری غرب فریدون شهر است که از ارتفاعات زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد.

ایبری
ایبری 42 دنبال کننده