یک تجربه ایران شهری (4) - قسمت نهم

93

زینب خانم مقیم انگلیس از تجربه های خود در خصوص استفاده از امکانات برای اجتماعی شدن فرزندان سخن می گوید.