استان کرمان

76

پس از سالها خشکسالی، روزهای پربرکت ارمغان بارش های اخیر در استان کرمان خواهد بود