اوتیسم _ تعقیب نور لیزر با مداد روی كاغذ در اتاق تاریک

159

تعقیب نور لیزر با مداد روی كاغذ در اتاق تاریک اوتیسم : بهبود تمركز و تعقیب بینایی، هماهنگی چشم و دست، توجه تقسیم شده(توجه همزمان به بیش از یك محرك) تقویت حركات ظریف و درشت دست، افزایش توان اندام فوقانی مخصوصاً شانه، اجرای دستورات بدون كلام، و افزایش تحمل كاری و تحمل بینایی.

pixel