آموزش زبان ترکی استانبولی - درس پنجاه وهشتم (خرید کامپیوتر)

219

سری جدید #درس کوتاه و کاربردی زبان #ترکی استانبولی توسط #استادفراهانی مدیر موسسه #رواک در #استانبول درس پنجاه وهشتم (خرید کامپیوتر)