پرواز در خوزستان - اردوی پروازی کلودبیس

34

یک دقیقه از پرواز در سایت پروازی کوه مونگار در استان خوزستان در طی اردوی پروازی کلودبیس در یک روز رویایی کلودبیس نمایندگی چین گلایدر در ایران www.cloudbase.ir

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel