جرعه ای از معرفت

580

مجموعه کلیپ های جرعه ای از معرفت کاری از گروه تحقیقاتی اشراق ،جهت آشنایی با مفاهیم تعلیمی ، اخلاقی و عرفانی است که آن را در قالب اشعار بزرگان ارائه می دهد.