«مردم چند جا فساد ببینند، همه ی شما را محکوم می کنند»

139

امام خمینی(ره): «باید با کمال دقت، کسانی که در راس هستند اشخاص ناظر بفرستند. برای اینکه اگر خدای نخواسته از چهار نفر یک امر خلاف قاعده ای، یک امری که در زمان سابق اتفاق می افتاد اگر حالا در چهار جا اتفاق بیفتد، همه تان بدنام می شوید؛ برای اینکه مردم ذائقه شان تلخ است و اگر ببینند که در چهار جا یک فسادی ایجاد شده است همه شما را مردم محکوم می کنند.»