برخورد کارمندان فرودگاه های ژاپن با چمدان های مردم

762

ویدیوئی از برخورد کارمندان فرودگاه های ژاپن با چمدان های مردم که بسیار مورد توجه کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است.