پروژه پارکینگ هوشمند با استفاده از آردوینو و RFID وقابلیت ارسال پیامک

977
در این پروژه خودرو با استفاده از کارت وارد پارکینگ می شود، یعنی با زدن کارت RFID در ورودی پارکینگ مانع (با استفاده از یک سروو موتور) بالا رفته و به خوردرو اجازه ورود می دهد. با هر بار زدن کارت مقداری از اعتبار تعریف شده برای کارت کسر می گردد و میزان اعتبار برای لحظاتی بر روی نمایشگر نشان داده شده و برای دارنده کارت از طریق پیامک ارسال می گردد. با ورود خودرو به پارکینگ مانع بسته می شود. NanoEQ.ir
pixel