فیلم آمورشی – بخش هشتم ایجاد دفترچه تلفن در جاوا

697

در این فیلم آموزشی ، نحوه ایجاد یک دفترچه تلفن در جاوا ، به صورت گام به گام بررسی شده است.