جامعه شناسی و ناکارآمدی مکتب مبادله (قسمت هفتم)

190
تعیین شغل و حرفه جامعه شناس در مکتب مبادله می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و موضوعات جوامع حال حاضر باشند که بر بنیان سرمایه داری استوار هستند. اما این مکتب نیز نقش موثری برای جامعه شناس ندارد!! چرا و به چه دلیل؟ در اینجا به آن پرداخته شده است و همچنین ارائه راهکار بیان گردیده است. در تکمیل بحث، مقاله جامعه شناسی؛ حرف حرف حرف https://youngsociologists.com/listing/word را بخوانید.
pixel