استفاده از Koin در اندروید کاتلین - Dependency Injection

63

آموزش استفاده از کتابخانه Koin در Kotlin و برنامه نویسی اندروید و نحوه پیاده سازی Dependency Injection در پروژه های اندروید و کاتلین

pixel