یافته جدیدم در مورد بهشت زهرا که بسیار جالب است

3,612
آرامگاه شماره 546 (خاندان سرتیپ قدرت الله غفار پور)اولین آرامگاه کنار حرم امام خمینی است که متروکه شده است این آرامگاه و 59 آرامگاه دیگر که زمانی در حاشیه حرم امام خمینی بوده اند به مجاورت قطعه کودکان انتقال یافته اند . آرامگاه کنونی سرتیپ قدرت الله به شماره 1120/2 را می توان با یک خط مستقیم به بالا امتداد داد تا ابتدای محور آرامگاه خاندان اسلامی را به شماره 1017 قطع نماید . می توان نتیجه گرفت منظور این است که قدرت از آن اسلام می باشد . نیز می توان محور خاندان اسلامی را امتداد داد تا محور آرامگاه شماره 697 مربوط به خاندان شریعت را در جائی که کمی پایین تر از آن حوض و فواره نمادین خون قرار دارد قطع کند . که منظور شیعه است که تاریخی خونین دارد . همچنین امتداد محور آرامگاه شماره 701 که متعلق به خاندان معتمد است خاندان اسلامی را قطع می کند .می توان این محورها را ادامه داد و به نتایج جالب دیگری دست یافت . بطور خلاصه می توان گفت که از تقاطع چهار محور این نتایج بدست می آید : قدرت دست کیست ؟ اسلام به چه کسانی می توان اعتماد کرد ؟ معتقدین به اسلام و دیگر اینکه شریعت چه می باشد ؟ اسلام
pixel