مدلسازی فرایند در ابزار BizAgli Modeler

733
در این ویدیو مدلسازی یک فرایند نمونه در ابزار BizAgli Modeler با استاندارد BPMN2 آموزش داده شده است. ویدیوهای بیشتر را از وب سایت ما ببینید. http://bpmtraining.ir/
pixel