صلح ؛ نه به جنگ...

558

سرباز صلح باشیم و نه جنگ... به کودکانمان بیاموزیم که افتخار در اعمال و رفتارهایی است که از ایجاد جنگ ها جلوگیری می کند.