چرا در قرآن برای خدا گاهی ضمیر جمع استفاده شده است؟

480

منبع:velayattv.comچرا در قرآن برای خدا گاهی ضمیر جمع استفاده شده است؟-شبکه جهانی ولایت-شبهات قرآنی-قرآن کریم-قرآن-سولات قرآنی-Holy Quran-Quran- آشنایی با قرآن-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 759 دنبال کننده